بررسی تعداد و اسامی وزارتخانه‌ها در هفت کشور صنعتی آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه،‌ انگلیس، ‌ایتالیا و کانادا و مقایسه آن با تعداد وزارتخانه های ایران حاکی است، ایران از لحاظ اسامی و تقسیم‌بندی حوزه‌ها بیشترین شباهت را بین این هفت کشور با آمریکا دارد.

هفت کشور صنعتی جهان از نظر تعداد وزارتخانه های تاسیس شده برای رتق و فتق امور در این کشورها با یکدیگر تفاوتهای اساسی دارند و تعداد وزارتخانه ها در این کشورها از 15تا 33 تغییر می کند.
از میان هفت کشور عضو این گروه سه کشور آلمان، امریکا و ژاپن 15 وزارتخانه، فرانسه 19 وزارتخانه،‌انگلیس 19 وزارتخانه، ‌ایتالیا 20 وزارتخانه و کانادا 33 وزارتخانه دارند.
نگاهی اولیه به این آمار نشان می دهد احتمالا " تعداد وزارتخانه ها در کشورهای صنعتی ارتباط معکوسی با وسعت و میزان توسعه یافتگی آن ها دارد و امریکا که بسیار بزرگتر و توسعه یافته تر از شش کشور دیگر است تعداد وزارتخانه های آن کمتر از فرانسه، انگلیس، ایتالیا و کانادا است.

به گزارش فارس، فهرست 21 وزارتخانه ایران عبارت از وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت نفت و وزارت نیرو می باشد.
با مقایسه اولیه وزارتخانه های ایران به هفت کشور صنعتی در می یابیم که از لحاظ تعداد وزارتخانه ها شباهت نزدیکی با فرانسه، انگلیس و ایتالیا داریم، ولی به لحاظ ساختاری، اسامی وزارتخانه ها و تقسیم بندی حوزه ها بین این هفت کشور، ساختار وزارتخانه ها در ایران شباهت بیشتری با آمریکا دارد.

عناوین 15 وزارتخانه آمریکا به شرح زیر است: وزارت خارجه،‌ وزارت خزانه داری، ‌وزارت دفاع،‌ وزارت دادگستری،‌ وزارت کشور،‌ وزارت کشاورزی،‌وزارت بازرگانی، ‌وزارت کار،‌ وزارت بهداشت و خدمات انسانی، ‌وزارت مسکن و توسعه شهری،‌ وزارت حمل و نقل،‌ وزارت انرژی،‌ وزارت آموزش،‌وزارت امور سربازان بازنشسته و وزارت امنیت داخلی.
وجود وزارت امور سربازان بازنشسته وجه تمایز دستگاه اداری این کشور با سایر کشورها(به غیر از کانادا) است که نشان دهنده توجه و تمرکز ویژه نظام این کشور به نظامیگری است.
نظام اداری امریکا فدرال بوده و بخش زیادی از امور داخلی توسط دولت های ایالتی رتق و فتق می شود و شاید این یکی از دلایل کم بودن تعداد وزارتخانه ها در دولت فدرال این کشور باشد.

آلمان نیز که همچون آمریکا دارای نظام فدرال است 15 وزارتخانه را برای دولت فدرال خود تعیین و تعریف کرده است. عناوین وزارتخانه ها در آلمان طولانی تر از آمریکا است: وزارت خارجه فدرال، وزارت فدرال محیط زیست،‌حفظ طبیعت و امنیت هسته ای ،‌ وزارت فدرال اقتصاد و تکنولوژی، ‌وزارت فدرال دفاع،‌وزارت فدرال امور خانواده،‌شهروندان ارشد،‌زنان و جوانان، وزارت فدرال وظایف ویژه،‌ وزارت فدرال کشور،‌ وزارت فدرال آموزش و تحقیقات، وزارت فدرال بهداشت، وزارت فدرال غذا،‌کشاورزی و حمایت از مصرف کننده،‌وزارت فدرال دارائی،‌ وزارت فدرال کار و امور اجتماعی،‌ وزارت فدرال حمل و نقل، ساختمان سازی و امور شهری، ‌وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه، و ‌وزارت فدرال دادگستری.

تعداد وزارتخانه ها در ژاپن نیز که فاقد نظام فدرال و دارای وسعتی کمتر نسبت به آلمان و امریکا است 15 عدد می باشد.
عناوین وزارتخانه های ژاپنی به این ترتیب است: وزارت امور داخلی و ارتباطات،اصلاحات برای تمرکززدایی،‌ وزارت دادگستری،‌ وزارت امور خارجه،‌وزارت دارائی و خدمات مالی و سیاستگذاری اقتصادی و مالی،‌ وزارت آموزش، فرهنگ،‌ورزش،‌علوم و تکنولوژی، وزارت بهداشت، کار و رفاه،‌وزارت کشاورزی،‌جنگل و ماهیگیری، ‌وزارت اقتصاد،‌تجارت و صنعت،‌ وزارت زمین،‌زیرساخت ها، حمل و نقل و گردشگری،‌ وزارت محیط زیست،‌وزارت دفاع،‌ وزارت اصلاحات قانونی،‌اصلاحات اجرایی و اصلاحات خدمات مدنی،‌ وزارت سیاستگذاری علم و تکنولوژی و امنیت غذایی و امور مصرف کنندگان، وزارت مسوول اوکیناوا و مناطق شمالی و مدیریت بحران، و وزارت امور اجتماعی و برابری بین جنسیت ها.

در کابینه انگلیس 19 وزارتخانه تعریف شده است که با توجه به پیشینه استعماری این کشور برخی از وزارتخانه ها برای اداره امور مستعمرات پیشین طراحی شده است.
عناوین وزارتخانه های انگلیسی به این شرح است: وزارت خدمات مدنی،‌ وزارت زنان و برابری،‌ وزارت امور خارجه و مشترک المنافع،‌ وزارت دادگستری،‌ وزارت مسکن،‌ وزارت محیط زیست،‌غذا و امور روستایی،‌ وزارت توسعه بین المللی،‌ وزارت جوامع و دولت های محلی،‌ وزارت کودکان و مدارس و خانواده ها،‌ وزارت انرژی و تغییرات آب و هوایی‌، وزارت بهداشت،‌ وزارت ایرلند شمالی،‌ وزارت امور اسکاتلند، ‌وزارت کار و بازنشستگی،‌ وزارت دارائی،‌ وزارت امور ولز،‌ وزارت دفاع،‌ وزارت حمل و نقل‌ و وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش.

فرانسه نیز همچون انگلیس 19 وزارتخانه را برای دولت خود تعریف کرده است. از زمان وقوع انقلاب فرانسه و برقراری نظام جمهوری در این کشور تاکنون 13 وزارتخانه از نظام اداری این کشور حذف یا در وزارتخانه های دیگر ادغام شده است. نام برخی از وزارتخانه های حذف شده عبارتند از: وزارت پست،‌تلگراف و تلفن،‌وزارت کار و امنیت اجتماعی، وزارت جنگ،‌وزارت نیروی دریایی،‌وزارت بازرگانی دریایی،‌وزارت اطلاعات،‌وزارت بازنشستگان،‌و وزارت تجارت و صنعت.
عناوین وزارتخانه های کنونی فرانسه نیز به شرح زیر است: وزارت اکولوژی،‌انرژی، توسعه پایدار و برنامه ریزی،‌وزارت کشور،‌مناطق ماورائی و مجموعه های سرزمینی،‌وزارت امور خارجه و اروپا،‌ وزارت اقتصاد،‌صنعت و اشتغال، ‌وزارت کار،‌روابط اجتماعی،‌خانواده،‌همبستگی و شهر، وزارت دادگستری، وزارت کشاورزی و ماهیگیری،‌ وزارت آموزش ملی،‌ وزارت آموزش عالی و تحقیقات،‌ وزارت دفاع، ‌وزارت بهداشت و ورزش،‌ وزارت مسکن،‌ وزارت فرهنگ و ارتباطات، ‌وزارت بودجه،‌حسابرسی عمومی و خدمات مدنی‌و وزارت مهاجرت،‌تلفیق،‌هویت ملی و توسعه همبستگی.

دولت ایتالیا متشکل از 20 وزارتخانه با عناوین زیر است: وزارت امور خارجه،‌ وزارت کشور، وزارت اقتصاد و امور مالی، وزارت دفاع،‌ وزارت دادگستری،‌ وزارت فعالیت های تولیدی،‌ وزارت کشاورزی،‌ وزارت آموزش،‌ دانشگاه و تحقیقات، ‌وزارت کار،‌بهداشت و امور اجتماعی،‌ وزارت زیرساخت ها و حمل و نقل،‌ وزارت محیط زیست،‌ وزارت فرهنگ،‌ وزارت امور اروپا،‌ وزارت اصلاحات فدرال،‌ وزارت مدریت عمومی،‌ وزارت ساده سازی قوانین،‌ وزارت امور منطقه ای، وزارت تکمیل زیربنا، وزارت فرصت های برابر و وزارت جوانان.

و بالاخره کانادا دارای بیشترین تعداد وزارتخانه ها در درون گروه هفت است. تعداد وزارتخانه های این کشور به 33 عدد می رسد که عبارتند از: وزارت کشاورزی و محصولات کشاورزی، وزارت میراث و زبان های رسمی کانادا، وزارت شهروندی،‌مهاجرت و چند فرهنگ گرایی، ‌وزارت محیط زیست،‌ وزارت دارائی،‌ وزارت ماهیگیری و اقیانوس ها،‌ وزارت امور خارجه،‌ وزارت بهداشت،‌ وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی،‌ وزارت امور سرخپوستان و توسعه شمالی،‌ وزارت صنعت،‌ وزارت همکاری بین المللی،‌ وزارت تجارت بین الملل،‌ وزارت دادگستری، وزارت کار،‌ وزارت دفاع ملی،‌ وزارت درآمدهای ملی، ‌وزارت منابع طبیعی،‌ وزارت امنیت عمومی،‌ وزارت کارهای عمومی و خدمات دولتی،‌ وزارت امور بین دولتی،‌ وزارت حمل و نقل و زیرساخت ها و جوامع،‌ وزارت امور سربازان بازنشسته،‌ وزارت فرصت های آتلانتیک کانادا،‌ وزارت اصلاحات دموکراتیک، ‌وزارت توسعه اقتصادی کانادا برای مناطق کبک، ‌وزارت امور خارجه منطقه امریکا،‌ وزارت علوم و تکنولوژی،‌ وزارت ورزش، ‌وزارت امور زنان، وزارت بنگاه های کوچک و گردشگری، ‌وزارت حمل و نقل، و ‌وزارت تنوع بخشی به اقتصاد غربی.

+ نوشته شده در پنجشنبه ۹ مهر۱۳۸۸ساعت 16:48 توسط صالح ارجمند |